Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné, dodacie a záručné podmienky pre dodanie a montáž výplní stavebných otvorov

(Platné a účinné k 15.06.2023)
 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto obchodné, dodacie a záručné podmienky (ďalej len VOP) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou AXOR STAVEBNINY s. r. o., so sídlom Adamovce 57, Adamovské Kochanovce 913 05, IČO : 54 083 044, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, v oddiele Sro, vo vložke číslo 42469/R ako zhotoviteľom a objednávateľom uvedeným a podpísaným na záväznej objednávke, poprípade záväznej objednávke potvrdenej zhotoviteľom (ďalej len „objednávka“).

  2. Tieto VOP sú zverejnené na web stránke dodávateľa a sú súčasťou objednávky uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

  3. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP nie sú platné, pokiaľ nie sú písomne upravené v texte objednávky.

  4. Tieto VOP sa vzťahujú na výplne otvorov, dodané zhotoviteľom , celoobvodového kovania, izolačných skiel a ďalších materiálov, doplnkov a príslušenstva podľa technickej a cenovej špecifikácie, vzájomne odsúhlasenej zhotoviteľom a objednávateľom v rámci objednávky.

 2. CENOVÁ PONUKA, OBJEDNÁVKA, ZAMERANIE
  1. Cenová ponuka. Zhotoviteľ je povinný vypracovať podľa požiadaviek objednávateľa cenovú a technickú ponuku a spolu s návrhom záväznej objednávky ju predložiť objednávateľovi k podpisu. Cenové ponuky vypracované zhotoviteľom sú nezáväzné do okamihu spísania a podpísania objednávky a sú platné 30 dní. Cenové ponuky nesmú byť druhou stranou odovzdané tretej osobe.

  2. Objednávka. Záväzná písomná objednávka, vrátane jej príloh, musí obsahovať predpokladanú technickú a rozmerovú špecifikáciu dodávky diela, rozsah a miesto dodania diela, predpokladaný čas dodania, kontaktnú osobu, a stanovenie ceny diela. Za objednávku sa nepovažuje ústna alebo telefonická objednávka.

  3. Zameranie. Pred spísaním záväznej objednávky zhotoviteľ zrealizuje zameranie. Zameranie je spoplatnené podľa cenníka. Úhrada za zameranie je možná v hotovosti technikovi alebo na bankový účet zhotoviteľa pred vykonaním zamerania.

 3. ZMLUVA O DIELO
  1. Zmluva o dielo. Podpísaním záväznej objednávky objednávateľom, a jej potvrdením/prijatím oproti podpisu zhotoviteľa dôjde k uzatvoreniu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom za podmienok stanovených v záväznej objednávke a týchto VOP.

  2. Prijatím objednávky vzniká objednávateľovi povinnosť zložiť v hotovosti alebo na bankový účet zhotoviteľa preddavok vo výške 70% celkovej cenovej kalkulácie, a to v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od vystavenia objednávky. Všetky prijaté preddavkové platby budú predmetom preddavkových faktúr zhotoviteľa a budú predmetom ďalšieho zúčtovania. Pri dohodnutí termínu montáže objednávateľ uhradí zostávajúcich 30 % celkovej cenovej kalkulácie. Platby budú považované za uhradené po ich pripísaní na účet zhotoviteľa. Pri platbe v hotovosti zostávajúcich 30% z celkovej cenovej kalkulácie objednávateľ uhradí pri odovzdávaní objednaného diela.

  3. Ak nie je dohodnuté inak, službami poskytovanými zhotoviteľom podľa týchto VOP v rozsahu dojednanom v objednávke a ZoD sa rozumie najmä:

   • Demontáž stávajúcich okien a dverí - sa rozumie vybúranie pôvodných okien a dverí, vnútorných a vonkajších parapetov.

   • Ukotvenie výrobkov do stavebných otvorov a ich zaizolovanie - sa rozumie namontovanie okien a dverí do pripravených otvorov, kotviaci materiál a polyuretánová pena je súčasťou montáže.

   • Inštalácia doplnkov okien a dverí – sa rozumie namontovanie parapiet, žalúzií, protihmyzových sietí, roliet a pod.

   • Murárske zapravenie ostenia- sa rozumie začistenie vnútorného, vonkajšieho ostenia a parapiet nie sadrovou stierkou.

   • Murárske zapravenia „kastlíkového“ ostenia- sa rozumie, že ide o rôznu šírku vnútorného a vonkajšieho ostenia, rozmer okna sa zvyčajne prispôsobuje vonkajšiemu osteniu a vnútorné ostenie treba murárskymi prácami zúžiť k rámu okna.

   • Preskúšanie funkčnosti výrobkov- sa rozumie poučenie o správnej obsluhe, údržbe a fyzické odskúšanie funkčnosti okien a dverí za prítomnosti montéra a objednávateľa.

  4. Doprava
  5. Zhotoviteľ je pri splnení ostatných podmienok stanovených v objednávke a týchto VOP povinný dielo vykonať riadne, včas a na svoje nebezpečenstvo. Povinnosť dodania a montáže diela môže zhotoviteľ splniť aj prostredníctvom jeho zmluvných partnerov alebo ním poverených osôb.

  6. Objednávateľ je okrem ďalších podmienok podľa týchto VOP najmä povinný poskytnúť zhotoviteľovi neobmedzenú súčinnosť, dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú odplatu.

  7. Položky a práce, ktoré nie sú uvedené v týchto VOP alebo v objednávke objednávateľa sa považujú za naviac práce, ktoré nie sú zahrnuté v cenovej kalkulácii a sú predmetom osobitnej dohody zmluvných strán, inak za ich vykonanie prináleží zhotoviteľovi cena obvyklá.

  8. Objednávateľ je pri plnení ostatných podmienok stanovených v objednávke a týchto VOP povinný:

   • sprístupniť miesto montáže za účelom zamerania v dohodnutom termíne,

   • pripraviť a sprístupniť miesto montáže na montáž v dohodnutom čase,

   • zabezpečiť pre zhotoviteľa prívod vody a elektrickej energie na mieste montáže,

   • oznámiť pod sankciou náhrady škody včas zhotoviteľovi prípadné prekážky zhotovenia diela,

   • prebrať dielo podpísaním preberacieho protokolu,

   • zaplatiť za vykonané dielo a s ním súvisiace činnosti dohodnutú odplatu riadne a včas v termínoch podľa objednávky alebo všeobecných obchodných podmienok.

  9. Dodacie podmienky a odovzdanie diela. Termín dodania diela je obvykle od 5 do 8 kalendárnych týždňov od zloženia zálohy objednávateľom na účet dodávateľa.

  10. Termín plnenia môže byť primerane predĺžený s ohľadom na nepredvídané udalosti, ktoré nebudú spôsobené zhotoviteľom. Takou udalosťou sú napríklad aj nepriaznivé klimatické podmienky, neposkytnutie dostatočnej súčinnosti objednávateľom, a pod.

  11. Termín plnenia podľa bodu 3.1. týchto VOP sú pre zhotoviteľa záväzné len ak:

   • objednávateľ zabezpečí stavebnú pripravenosť potrebnú k zameraniu stavebných otvorov v dohodnutom termíne; v prípade prekážok zamerania na strane objednávateľa sa rozmerová špecifikácia výrobkov dodávateľa stanoví podľa projektovej dokumentácie objednávateľa.

   • objednávateľ uhradil riadne a včas zálohovú platbu podľa bodu 3.2. VOP na účet zhotoviteľa,

   • v prípade neposkytnutia súčinnosti objednávateľom alebo po dobu akéhokoľvek omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela.

  12. Splnenie predmetu tejto zmluvy pred dohodnutým termínom nie je vylúčené.

  13. Odovzdanie a prevzatie diela. Dielo sa protokolárne odovzdáva objednávateľovi. Súčasťou odovzdania diela je aj skúška funkčnosti a bezchybnosti realizovaného diela. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí diela odstrániť z okien a dverí ochrannú fóliu a informačné nálepky. Súčasťou dodávky je Protokol o odovzdaní a prevzatí objednávky. Objednávateľ je povinný podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí objednávky. V prípade výhrad k objednávke počas montáže alebo tesne po nej na mieste písomne vypísať reklamačný formulár.

  14. Ďalšie podmienky dodania. Objednávateľ berie na vedomie, že napriek odbornej starostlivosti a opatrnosti pracovníkov zhotoviteľa môže pri demontáži pôvodných okien a dverí dôjsť k poškodeniu fasád, muriva, omietky, maľby, obkladov a parapetov priľahlých k stavebnému otvoru. Okrem toho berie objednávateľ na vedomie, že pri murárskom zapravení nemusí byť dosiahnuté identity novej omietky s pôvodnou z dôvodov jej opotrebenia poveternostnými vplyvmi, z dôvodov rozdielnosti použitých materiálov apod., a že vplyvom nepriaznivých vlhkostných pomerov v obytnom priestore taktiež môže dôjsť k dočasnému roseniu okien či priľahlých stien.

  15. Ak pri montáži výrobkov zhotoviteľa dôjde k zisteniu zmeny podmienok, za ktorých bola uzatvorená záväzná objednávka (napr. podstatné odlišnosti rozmerov stavebných otvorov vzhľadom k dojednaným rozmerom výrobkov, nevhodné úpravy stavby vykonané objednávateľom, uvoľnené murivo z dôvodu zlého stavu nehnuteľnosti, nevhodné murivo z materiálov nevhodných pre inštaláciu výrobkov zhotoviteľa apod.), má zhotoviteľ nárok na úhradu všetkých dodatočný nákladov, spojených s dokončením zmluvne dojednaného diela napriek týmto skutočnostiam. Okrem toho má zhotoviteľ právo na primerané predĺženie termínu dodania diela.

  16. Ak objednávateľ pri ukončení diela požaduje dodať výrobky, výrobok a práce, ktoré neboli predmetom objednávky alebo zmluvy, musí tak urobiť písomne formou samostatnej objednávky alebo zmluvy. Zápisy na preberacom protokole alebo dodacom liste nebudú pre tento účel akceptované ako objednávka.

  17. Cena a zmena ceny za vykonanie diela. Cenu dojednanú podľa bodu 7.Objednávky možno zmeniť jednostranne zhotoviteľom iba v prípade zmeny technickej špecifikácie diela zo strany objednávateľa; takúto zmenu je možné urobiť najneskôr do 24 hodín po zameraní diela zhotoviteľom.

  18. Splatnosť finančných záväzkov objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak, je všeobecne 7 dní odo dňa vystavenia faktúry, resp. odo dňa vzniku povinnosti k plateniu. Za deň zaplatenia finančného záväzku objednávateľa sa považuje deň pripísania platby na účet zhotoviteľa. Objednávateľ nemá právo z dôvodov reklamácie odkladať platby alebo si započítavať vzájomné nároky z akýchkoľvek zmluvných alebo zákonných vzťahov so zhotoviteľom bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa. Objednávateľ nemá právo postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku na tretiu osobu bez písomného súhlasu zhotoviteľa.

  19. Vlastnícke právo k dielu. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až dňom úplného zaplatenia ceny za dielo, resp. dňom splnenia všetkých záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi, a to vrátane DPH.

  20. Nebezpečenstvo škody na diele. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa okamihom montáže diela do ním určenej stavby a podpisom Preberacieho protokolu.

  21. Údržba. Pre zaručenie funkčnosti kovania okien a dverí je nutné najmenej raz za rok ošetriť olejom. Je potrebné použiť prostriedky na ošetrenie také, ktoré nenarušujú antikoróznu úpravu kovaní.

  22. Čistenie. Všeobecné znečistenie na povrchu výplní otvorov a skiel sa doporučuje jednoduchým prostriedkom na riad.

  23. Vetranie. Výmenou pôvodných okien za plastové okná sa odporúča zmeniť vetracie návyky za účelom zníženia nákladov na vykurovanie a zároveň zabrániť tvorbe plesní. Odporúča sa ráno vetrať 5-10 min. všetky miestnosti a v priebehu dňa vetrať 2-3 krát podľa množstva vlhkosti. Okná sa otvárajú doširoka čo zabezpečí výmenu vzduchu v miestnosti za najkratší čas. Počas vetrania teplotu nenechať klesnúť pod + 15° C.

  24. Reklamácie. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodbornou obsluhou, alebo údržbou vykonanou v rozpore s návodmi k obsluhe.

  25. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 645 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zodpovedá pritom za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom.

  26. Záruka. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela. Záručná doba na dodané okná je 24 mesiacov. Na dvere, brány, montáž a príslušenstvo k oknám a dverám (parapety, žalúzie, siete proti hmyzu, prípadne iné) je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Ak objednávateľ prevzal dielo až po dni, do ktorého mal povinnosť ho prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť. Záruka sa nevzťahuje na rosenie okien ktoré je spôsobené vysokou interiérovou vlhkosťou v miestnosti, tiež na poruchy, poškodenia a iné vady diela, ktoré vznikli ako dôsledok zanedbania pravidelnej údržby a ako dôsledok vysokej vnútornej vlhkosti v objekte, v ktorom bolo dielo namontované. Zhotoviteľ ďalej nezodpovedá za vady a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku akejkoľvek úpravy, alebo prispôsobenia diela prípadne jeho časti objednávateľom, alebo iným subjektom, ktorý na to nebol oprávnený priamo zhotoviteľom. V prípade že zhotoviteľ nevykonáva montáž diela, vzťahuje sa záruka iba na výrobky, nie na funkčnosť po zabudovaní diela.

  27. Reklamácia vád. Reklamácia vád musí byť vykonaná a doručená písomne zhotoviteľovi. Jej súčasťou musí byť číslo zmluvy, meno, adresa objednávateľa, kópia príslušnej dokumentácie, na ktorej je vyznačená pozícia výrobku, kopia preberacieho protokolu a presný popis reklamovanej závady. Posúdenie opodstatnenosti reklamácie má v kompetencii výlučne zhotoviteľ. V prípade uznania reklamácie sa zmluvné strany dohodnú na spôsobe a lehote na odstránenie zistených vád. V prípade, že sa namieste zistí, že nejde o reklamáciu ale o servisný úkon je na kupujúcom, či spoplatnený servis využije. V takom prípade, však musí kupujúci uhradiť náklady spojené s posudzovaním takejto vady a dopravu toho, kto prišiel hlásenú reklamáciu posúdiť.

   Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Zhotoviteľ si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto výrobok peniaze a právo nezameniť ho za iný výrobok.

   Zhotoviteľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

   Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

   Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

   1. odovzdaním opraveného výrobku,

   2. výmenou výrobku,

   3. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,

   4. odôvodneným zamietnutím reklamácie výrobku,

   5. hľadaním individuálneho riešenia pre obojstrannú spokojnosť.

 4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  3. Spracovanie osobných údajov zhotoviteľom sa striktne riadi zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

  4. Zhotoviteľ spracováva osobné údaje výlučne na plnenie zmluvných záväzkov a na napĺňanie svojich zákonných povinností a oprávneného záujmu. Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu môžu byť poskytnuté na spracovanie iným právnickým osobám za účelom plnenia zmluvných vzťahov. Zhotoviteľ vyžaduje od svojich partnerov, aby poskytli rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, akú poskytuje Zhotoviteľ. Údaje môžu byť zo zákonných dôvodov poskytnuté aj iným osobám (napr. orgány činné v trestnom konaní a podobne).

  5. Lehota pre uchovanie údajov je určená osobitným zákonom. V prípade, ak zákon túto lehotu nestanovuje, údaje budú zmazané okamžite po naplnení účelu, na ktorý boli získané.

  6. Zákazník označením vyznačeného okienka krížikom súhlasí so zasielaním marketingových ponúk na jeho e-mail alebo telefónne číslo.

 5. OSTATNÉ DOJEDNANIA, PODMIENKY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu plnenia za každý začatý deň omeškania.

  2. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry alebo akejkoľvek inej finančnej povinnosti voči zhotoviteľovi, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

  3. Zmluvné pokuty alebo sankcie hradí povinná strana nezávisle od toho či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zmluvné pokuty a sankcie nemajú žiaden vplyv na rozsah zodpovednosti za škodu ktorejkoľvek zmluvnej strany za prípadné porušenia jej povinností.

  4. Odstúpenie od zmluvy. Zhotoviteľ môže od zmluvy o dielo odstúpiť, ak

   • objednávateľ mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne

   • po uhradení zálohy a doručení objednávky na prevádzku neposkytuje objednávateľ súčinnosť zhotoviteľovi na možnej dohode termínu montáže počas 30 dní

   • ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy alebo v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom.

   Odstúpenie musí byť vykonané písomne a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením odstúpenia objednávateľovi sa zmluva ruší. V prípade ukončenia zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, s výnimkou nárokov a záväzkov Zmluvných strán, ktoré vznikli pred ukončením Zmluvy, vrátane prípadného: i) nároku zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej ceny (jej časti) a ii) nároku zmluvných strán na zaplatene úrokov z omeškania a zmluvných pokút. Pre vylúčenie pochybností, v prípade ukončenia Zmluvy si Zmluvné strany nebudú vracať plnenia, ktoré si pred ukončením Zmluvy poskytli.

  5. Doručovanie. Doručovanie akýchkoľvek písomností sa vykoná na adresy zmluvných strán uvedených na objednávke, pokiaľ zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie. Písomnosť sa považuje za doručenú 5. dňom po jej odoslaní na vyššie uvedené adresy účastníkov, a to aj keď si ju adresát neprevzal, zásielka bola uložená na pošte, a adresát sa o uložení nedozvedel, poprípade bola vrátená odosielateľovi.

  6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie alebo skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti a/alebo rámci tohto a/alebo iného ich s týmto súvisiaceho zmluvného vzťahu dozvedia, sú predmetom obchodného tajomstva zhotoviteľa. Objednávateľ sa podpisom objednávky a VOP zaväzuje k tomu, že informácie alebo skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva zhotoviteľa bude uchovávať v tajnosti a dôvernosti a nebude také informácie alebo skutočnosti akýmkoľvek spôsobom reprodukovať ani poskytovať tretím osobám, alebo ich iným spôsobom využívať.

  7. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoj zmluvný vzťah založili na základe ich slobodnej vôle a že objednávka, resp. zmluva nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že sa oboznámili so všetkými zmluvnými podmienkami, súhlasia s nimi a ich obsah je im zrozumiteľný, pričom na znak súhlasu s nimi vlastnoručne podpisujú objednávku a tieto VOP.

  8. Objednávka aj tieto VOP sú vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení každého z dokumentov.

  9. V neupravených otázkach platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Pravidlá ochrany súkromia a cookies

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Akceptovať a zatvoriť Nastavenia